Sunday, February 21, 2016

விலக்குஇனி உனக்கும் சேர்ந்தவருக்கும் ஐங்குலத்து நாகர்கள் எவரிடமும் சொல்லுறவோ நீருறவோ நினைப்புறவோ கூடாது. விலகுக!
குலவிலக்கங்கள் பற்றி முன்பும் அறிந்திருக்கிறேன் எனினும் நினைப்புறவும் விலக்குதல் என்பதை இப்போதுதான் அறிகிறேன்.

லோகமாதேவி