Wednesday, March 9, 2016

காண்டீபம் சொற்பொருட்கள்


எயினிஎயிறு – பல் கொண்டவள்.
மகிமைஎட்டு வகை சித்திகளில் ஒன்று பெருத்தல்
அணிமைஎட்டு வகை சித்திகளில் ஒன்று நுண்ணுருவாதல்
இலகிமைஎட்டு வகை சித்திகளில் ஒன்று, எடையிழத்தல்
கரிமைஎட்டு வகை சித்திகளில் ஒன்று பேரெடை கொள்ளுதல்
மரச்சில்லைகடைசியாக வந்துள்ள சிறிய கிளை
தன்மத்தம்மதம்
கோதை,– இருபக்கமும் முடிந்த மாலை
தார்- ஒருபக்கம் முடியாத மாலை
சீராடிகுலவுதல், மகிழ்தல்
பெருஞ்சிறை – பெரிய சிறகு
தேரட்டை – பெரிய கரிய குழாய் போன்ற அட்டை
நொறி – மடிப்பு
ஞாதா- ஞானத்தை அடைபவன்
ஞேயி – ஞானத்திற்கு இலக்காகுபவன்
நுண்ணிதின்நுணுக்கமாக
காமிதம்விரும்பப்படுவது
பூசெய்கைபூசை
ஊர்த்துவன்ஒருவகைக் மூச்சு. செங்குத்தாக மேலெழுவது. உயிர்பிரிகையில் வருவது
மணிமிடைபவள மொழி – சம்ஸ்கிருதம் கலந்த பிறமொழி
சிலைப்பொலி – மெல்லிய பறவையொலி
நெம்புதுலாநெம்புகோலாகச் செயல்படும் தராசுக்கோல் போன்ற தடி
மின்னுரு – மின்னல் வடிவம்
புழைகள்- துளை, சிறிய குகை
உழலைத்தடிமுனை உருண்ட தடி. தெய்வங்களின் ஆயுதங்களில் ஒன்று
நெற்று - முதிர்ந்து காய்ந்த காய்
நறவு - தேன், கள்
சுனை - இயற்கை நீர்நிலை
கூகை - ஆந்தை, கோட்டான்
கொந்து - கொத்து 
ஆரம் - மாலை
உரகம் - நாகம்
சிதல்கள் - கரையான்கள்
விடை - காளை (ரிஷபம்)
ஞாதா - ஞானவான், அறிகிறவன்
மதநீர் - மதம் பிடித்த ஆண் யானையின் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் இடைப்பட்ட சுரப்பிகளில் வழியும் பாலுணர்வு சார்ந்த நீர்; விந்து, வீரியம்
பத்தி - பாம்பு படமெடுத்தல் 
வெய்யோன் - சூரியன்
மடமான் - பெண் மான்
சுஷுப்தி - ஆழ் உறக்கநிலை
துரியம் - யோகியர் தன்மயமாய் நிற்கும் உயர்நிலை
கழை - ஓடக்கோல், மூங்கில் குழாய், கரும்பு
உன்னுதல் - நினைத்தல், முயற்சிசெய்தல்
வெண்கலைச் செல்வி - கலைமகள்
வாணாள் - வாழ்நாள்
சாங்கியம் - இந்தியத் தத்துவங்களில் சிறப்பானதும் முன்னோடியுமான, பிரகிருதி (இயற்கை), புருடன் (அறிவுள்ள பொருள்) ஆகிய இரு பொருட்கள் பற்றி மட்டுமே பேசுகின்ற  கடவுள் இருப்பினை ஏற்றுக் கொள்ளாத சடவாத தரிசனமாகும்
வைசேடிகம் - இந்திய ஆன்மிகத்தை ஏற்கும் ஆறு முக்கிய பிரிவுகளில் கணாதரர் எனப்படும் என்கின்ற குரு உருவாக்கிய சாத்திரம்
சுக்கான் - கப்பல், படகு போன்றவற்றை தேவையான திசையில் திருப்புவதற்கு உதவும் கருவி
களிறு - ஆண்யானை
தளைத்தல் - கட்டிப்போடுதல், தடுத்தல், அடக்குதல்
கோளாம்பி - துப்புக் கிண்ணம், படிக்கம்
நுதி - நுனி, முனை
மழு - கோடரி
மரக்குற்றி - மரச்சில்லுகள், மரத்துண்டுகள்
வரையாடு - நிலைதவறாமல் மலை ஏறும் ஒரு மான்வகை, மலையாடு, காட்டாடு
அரவு - பாம்பு
வலசைப் பறவை - பருவகாலங்களுக்கேற்ப புலம்பெயரும் பறவை
வெள்ளாரங்கல் - சலவைக்கல்
அண்மை - சமீபம், அருகில், பக்கம்
சேய்மை - தூரம், நீளம், தொலைவு
வஜ்ராயுதம் - இந்திரனின் ஆயுதம்