Wednesday, June 17, 2015

கரிய வைரம்

 http://arcadedistro.com/wp-content/uploads/2014/06/black-diamond-backgrounds-wallpaper-blue-diamond-on-black-background-stock-photo-picture-and-royalty-image-e1405192858669.jpg

சத்ரஜித் தன நெஞ்சில் அணிந்திருக்கும்  சியாமந்தகத்தின் பிரதிபலிப்பு  பலராமனின் முகத்தில் மின்னுவது குறித்து இரவெல்லாம் நினைத்துக் கொண்டே இருந்தேன் , இது ஒரு முக்கிய சம்பவமாக உணர்கிறேன் , விரித்துரைக்க முடியவில்லை.

இணையத்தில் black diamond எனத் தேடியவை மேலே. 

கிருஷ்ணன்